ވިމެން ލީޑާޝިޕް

ތައާރަފް
މި ޕްރޮގްރާމަކީ ކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ މެމްބަރުންނާއި އަދި އާންމުންގެ ތެރެއިން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މުޖުތަމަޢުގައި އަންހެން ލީޑަރުން އިތުރުކުރުމުގެ މަގްޞަދުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމުގައި އަންހެން ލީޑަރުން އުފެދުމުގައި ހުންނަ ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކޮށް އެ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަންނެވޭނެ ގޮތްތައް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. 
ހިމެނޭ ބައިތައް
1. ލީޑާރޝިޕް ފެށުން އަދި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން އަންހެން ލީޑަރުން
2. އިސްލާމް ދީނުގައި އަންހެނުން އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވުން (އިސްލާމް ދީނުގައި ހަމަހަމަކަން، އަންހެނުން އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވުން
3. އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި ބައެއް މުހިންމު އަންހެންބޭފުޅުން
4. މުސްލިމް އަންހެން ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން (ބޭނަޒީރު ބުއްޓޫ، ޝަބާނާ މަހްމޫދު، މަމޭ މަޑިއޮރް ބޮއޭ، ޚުލޫދް އަލް ފާޤިޙު، ހަލީމާ ޔާކޫބް)
5. އަންހެނުން ޙާލަތު ބަދަލުވަމުން އައި ގޮތް (އަންހެނުންނަށް ތައުލީމީ ފުރުސަތުތައް އިތުރުވެގެން އައި ގޮތް، އަންހެނުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް އައި ބޮޑު ބަދަލު، ރާއްޖޭގެ އަންހެނުން ތިބި ހިސާބު، ބައިނަލް އަޤްވާމީ ދުނިޔޭގައި ރާއްޖެ، ސީޑޯ)
6. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއްގައި އަންހެން ލީޑަރުންގެ ހިއްސާ (ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއްގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ)
7. އަހެނުންނަށް ކުރިއެރުމުގައި އައިސްފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް
8. މިންތީގެ ތަފާތުކުރުމާއި ގުޅިގެން އަންހެނުންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް
9. ކުއިޒް 1 އަދި ނަތީޖާ
10. ފުރިހަމަ މުޖުތަމަޢުއަކަށް އަންހެން ލީޑަރުންގެ މުހިންމުކަން
11. ލީޑާޝިޕްގެ ސިފަތައް
12. ލީޑާޝިޕްގެ ވައްތަރުތައް (ޑިމޯކްރެޓިކް، އޮޓޯކްރެޓިކް، ޑެލިގޭޓިވް)
13. ކުއިޒް 2 އަދި ނަތީޖާ
14. ލީޑަރުންގެ ކިބައިގައި ހުރުން މުހިއްމު ހުނަރުތައް
15. އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ލީޑާޝިޕް ޓޫލްތައް (ނެގޯޝިއޭޓްކުރުމުގެ ހުނަރު، ކަންކަމާއި ކުރިމަތިލުމުގައި އަމިއްލަ ނަފްސަށް އޮންނަ ޔަގީންކަމާއި އިތުބާރުގެ ހުނަރު، މުޖުތަމައުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުގެ ދަށުން އަންހެނުން ކައުންސިލަރުންނާއި އަންހެނުންގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމީޓީ މެމްބަރުންނަށް ލީޑަރެއްގެ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަން)
ބައިވެރިވެލައްވާ

ފިލާވަޅުތައް

1. ލީޑާރޝިޕް ފެށުން އަދި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން އަންހެން ލީޑަރުން
01:11
2. އިސްލާމް ދީނުގައި އަންހެނުން އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވުން
04:39
3. އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި ބައެއް މުހިންމު އަންހެންބޭފުޅުން
03:18
4. މުސްލިމް އަންހެން ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން
06:12
5. އަންހެނުން ޙާލަތު ބަދަލުވަމުން އައި ގޮތް
08:00
6. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއްގައި އަންހެން ލީޑަރުންގެ ހިއްސާ
05:12
7. އަންހެނުންނަށް ކުރިއެރުމުގައި އައިސްފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް
09:00
8. މިންތީގެ ތަފާތުކުރުމާއި ގުޅިގެން އަންހެނުންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް
01:20
9. ކުއިޒް 1
00:00
10. ފުރިހަމަ މުޖުތަމަޢުއަކަށް އަންހެން ލީޑަރުންގެ މުހިންމުކަން
03:21
11. ލީޑަރުންގެ ސިފަތައް
02:28
12. ލީޑާޝިޕްގެ ވައްތަރުތައް
02:07
13. ކުއިޒް 2
00:00
14. ލީޑާޝިޕްގެ ވައްތަރުތައް 2 ވަނަ ބައި
00:52
15. އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ ލީޑަރޝިޕް ޓޫލްތައް
22:20
16. މުޖުތަމައުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން
04:29
17. ގައުމު ހިންގުމުގައި އަންހެނުން ބައިވެރިވުމުގެ ފައިދާ
00:30

ކޯހުގެ ޕާރޓްނަރުން