ގުޅުއްވުމަށް

މިޕޯޓަލްގައިވާ ކޯސްތަކާގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންފުޅުނަމަ ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްނަމަ، ރަސްމީ ގަޑީގައި ތިރީގައިވާ ނަންބަރު ތަކަށް ގުޅުއްވާ!
ގުޅޭނެ ވަގުތުތައް:  ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން އާދިއްތަ އިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް! 
ފޯނު ނަންބަރު: 3013103، 3013126، 3013148، 3013122
ނުވަތަ training@lga.gov.mv އަށް އީމެއިލް ކޮށްދެއްވާ!