ގުޅުއްވުމަށް

މިޕޯރޓަލްގައިވާ ކޯސްތަކާގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންފުޅުނަމަ ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެއްނަމަ، ރަސްމީ ގަޑީގައި ތިރީގައިވާ ނަންބަރު ތަކަށް ގުޅުއްވާ!
ގުޅޭނެ ވަގުތުތައް:  ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން އާދިއްތަ އިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 12:00 އަށް އަދި މެންދުރުފަހު 14:00 އިން 15:00 އަށް! 
ފޯން ނަންބަރު: 3013103، 3013126، 3013148، 3013122
ނުވަތަ [email protected] އަށް އީމެއިލް ކޮށްދެއްވާ!