އަޅުގަނޑުމެންނާއި މެދު

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަކީ، ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކައްތަކާއި ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތް ބަލައި، ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ މުއައްސަސާއެކެވެ. ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުޙިއްމު އެއް މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ދިވެހިރާއްޖެ ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ ތަމްރީނުތައް ކަނޑައަޅައި، އެ ތަމްރީނުތައް ދޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމެވެ.
ކިޔެވެނި ޕޯޓަލްއަކީ، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 8ވަނަ އިޞްލާޙުގެ ދަށުން ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ %33 އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވުމާ ގުޅިގެން، ނިޒާމުގައި ބައިވެރިވާނެ އަންހެނުންގެ ޢަދަދު ވަރަށް ބޮޑު ތަނުން އިތުރުވެގެންދާތީ، ކައުންސިލްތަކަށާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް ކުރިމަތިލާ އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި، އަންހެނުން ބާރުވެރިކޮށް އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް، ޤާބިލް އަންހެނުން ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނެރުމުގެ ގޮތުން އަންހެނުންނަށް އަގުހުރި މައުލޫމާތާއި ފަންނީ ތަމްރީނާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އީ-ލަރނިންގ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްއެކެވެ.
2021 ވަނަ އަހަރު ކިޔެވެނި ޕޯޓަލް އިފްތިތާޙުކޮށްފައިވަނީ، އިސްވެދެންނެވުނު ބޭނުމަށް އަމާޒުކޮށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ކޯސްތަކަކާ އެކުގައެވެ. މިއަށްފަހު، ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ދިވެހިރާއްޖެ ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށް މަތިކޮށްފައިވާ ފުޅާ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދަށުން، ދެޖިންސަށްވެސް އަމާޒުކޮށް ކޯސްތައް އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލަރުންނާއި،އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ މެމްބަރުންނާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް މުހިއްމު ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ދިގު އަދި ކުރު ތަމްރީނުތަކާއި ކޯސްތައް ހިމެނުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ. އަދި މިފަދަ ތަމްރީނުތަކަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާގުޅޭ މައުލޫމާތު މުއްސަނދިކުރުމަށް ބޭނުންވާ އާއްމު ފަރުދުންނާއި، ހިންގުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ފަރުދުންނަށް ވެސް ފައިދާކުރުވަނިވި ކޯސްތަކަކަށް ވާނެއެވެ.
ކިޔެވެނި ޕޯޓަލްއިން ދެވޭ ކޯސްތައް އިތުރުކޮށް، ޕޯޓަލް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރިއަލް ޓައިމްގައި ޕޯރޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޓްރެއިނިންގ ދެވޭނެ ލައިވް ކްލާސް ފީޗަރއާއި  ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމާގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ލިޔުން، ފޮތް، ވީޑިއޯފަދަ ތަކެތި ހިމެނޭ ޑިޖިޓަލް ލައިބްރަރީ ވަނީ ޕޯޓަލް އަށް އިތުރުކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ތަމްރީނުދޭ އެހެނިހެން މަރުކަޒުތަކާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން އެކިއެކި ކޯސްތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ކިޔެވެނި ޕޯޓަލްގައި ކޯސްތައް ހޯސްޓުކުރުމަށް އެދޭ ޕާޓްނަރުންގެ ކޯސްތައް ކިޔެވެނި ޕޯޓަލްގައި ހިމެނުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.