ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅުމާއި ބަދަހި މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމުގައި ދިވެހި އަންހެނުން ތަމްރީނުކުރުން

ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅުމާއި ބަދަހި މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމުގައި ދިވެހި އަންހެނުން ތަމްރީނުކުރުން
މި ކޯހުގެ މަގްސަދަކީ އެދެވިގެންވާ ހެޔޮ ބަދަލުތަކާއި ސުލްހަމަސަލަސްކަން މުޖްތަމައިގައި ބިނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ އަންހެނުންނަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން. އެގޮތުން، ސުލްހަ ގާއިމްކުރުމުގެ މަރުހަލާތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މުހިންމު އުކުޅުތަކާއި، ވިލަރެސް ކުރުމާއި، ގެންނަން ބޭނުންވާ އިޖްތިމާއީ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާއި އެޑްވޮކޭޓް ކުރާނެ ގޮތްތަކަށް މިކޯހުގައި އަލިއަޅުވާލާނެ.  ​
ބައިވެރިވެލައްވާ

ފިލާވަޅުތައް

1. ކޯހުގެ މަގްސަދު
00:37
2. ބަދަލުގެ ތަސައްވުރު
02:09
3. ކުއިޒް 1
00:00
4. ދެނެގަތުމައްޓަކައި ބާރުވެރިކުރުވުން
04:28
6. ސުވާލު 1
00:00
7. ބަދަލެއް ގެނައުމައްޓަކައި ނުފޫޒު ފޯރުވަން ބާރުވެރިކުރުވުން
01:56
8. މަސައްކަތް: ނުރަނގަޅު މައުލޫމާތުތައް ހޯދައި ދެނެގަތުން
00:00
9. ބަދަލެއް ގެނައުމައްޓަކައި ނުފޫޒު ފޯރުވަން ބާރުވެރިކުރުވުން 2 ވަނަ ބައި
05:32
10. ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ބާރުވެރިކުރުވުން
03:04
11. ކުއިޒް 2
00:00
12. ހެކި: ކޭސް ސްޓަޑީ
04:53
13. ސުލްހަބިނާކުރުމުގައި އަންހެނުން ބައިވެރިވުން ފުޅާކުރުމަށް އެޑްވޮކޭޓް ކުރުން
03:34
14. އުޅުމަށް ގެނެވޭ ބަދަލު
12:10