ފިލާވަޅުތައް

1. ކޯހުގެ ބައިތައް
00:40
2. ސިޔާސަތު ހެދުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ދައުރަށް ބަލާލަމާ.
00:38
3. ރައްޔިތުން ބައިވެރިނުވަނީ ކީއްވެ؟
01:16
4. ތިޔަ ފަރާތަށް ހީވާ ގޮތުގައި ރައްޔިތުން ބައިވެރިކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބާ؟
10:00
5. ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރާނީ ކިހިނެތް؟
01:55
6. ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދާ، މަޝްވަރާކުރުމަށް ތަފާތު އެކި ގޮތްތައް
02:02
7. ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް:
02:58
8. ކުއިޒް
15:00

ކޯހުގެ ޕާރޓްނަރުން