ފިލާވަޅުތައް

1. ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތައާރަފް
02:29
2. ޕްރޮޖެކްޓް އެނަލިސިސް
05:32
3. ޕްރޮޖެކްޓް ރޭވުމާއި އަދި ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުން
11:27
4. ޕްރޮޕޯސަލް ލިޔުން
24:27
5. ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން، މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން
07:35

ކޯހުގެ ޕާރޓްނަރުން