އޮފީސް ސްކިލްސް ތަމްރީން (އޮފީސް މާހައުލުގެ ހުނަރު ތަމްރީން)

ތައާރަފް
-  މި ތަމްރީނަކީ ކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުން، ހާއްސަގޮތެއްގައި ކައުންސިލް މުވައްޒަފުން އޮފީހުގެ މާހައުލުގައި ބޭނުންވާ މުހިއްމު ހުނަރުތަކުގެ ބޭސިކް ދަސްކޮށްދޭ ތަމްރީނެއް. ތަމްރީނުގެ މަޤްސަދަކީ ކައުންސިލްތަކުންދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އިދާރީ ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމާއި ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުން.
    
ހިމެނޭ ބައިތައް
1.      ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް މެނޭޖްމެންޓް: ބޭސިކް އެޓީކް، ނޮން-ވާރބަލް ކޮމިޔުނިކޭޝަން
2.      އެސް.އޯ.ޕީ އަދި ސާރވިސް ޗާރޓަރ ހެދުން: އެސް.އޯ.ޕީ އަދި ސާރވިސް ޗާރޓަރ އަކީ ކޮބާކަން، އެސް.އޯ.ޕީ އަދި ސާރވިސް ޗާރޓަރ ހެދުމުގެ މުހިއްމުކަން އަދި ހަދާނެގޮތް
3.      މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން (ޓީމްވޯރކް)- ޓީމްވޯރކް
4.      ބޭސިކް އައިޓީ އަދި ޖެމްސް މެނޭޖްމެންޓް : މީޓިންތަކާއި ޓްރެއިނިންގ ތައް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންކުރާނެ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތައް (ޒޫމް، ޓީމްސް، މީޓް)، ޖެމްސް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް (އެކުލެވޭ ބައިތައް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ، އެންޓްރީ އެންޑް ޑިސްޕެޗް، ކޭސް މެނޭޖް، މެއިލް ރައުޓިންގ)
5.      ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ: އިދާރާއި އާއި ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ޕްލޭންކުރާނެގޮތް، މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކުރާނެގޮތާއި މޮނިޓަރިންގ ތާވަލު
ބައިވެރިވެލައްވާ

ފިލާވަޅުތައް

1. ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް މެނޭޖްމެންޓް
10:37
2. އިދާރީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މިންގަނޑު (އެސް.އޯ.ޕީ) އަދި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު (ސާރވިސް ޗާރޓަރ) ހެދުން
08:19
3. ސާރވިސް ޗާޓަރ - ސިޓިޒަންސް ޗާރޓަރ
03:27
4. މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން (ޓީމްވޯރކް)
06:37
5. ޖެމްސް މެނޭޖްމެންޓް
14:22
6. ޖެމްސް މެނޭޖްމެންޓް 2 ވަނަ ބައި (އެކްސެސްވުން، އެންޓްރީކުރުން އަދި މެއިލް ރައުޓްކުރުން)
21:09
7. ޖެމްސް މެނޭޖްމެންޓް 3 ވަނަ ބައި (ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް)
03:43
8. މީޓިންތައް ނުވަތަ ޓްރެއިނިންގ ބޭއްވުމާއި ބައިވެރިވުމުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތައް
19:50
9. ކީބޯޑް ޝޯޓްކަޓްސް
02:58
10. ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ
09:18

ކޯހުގެ ޕާރޓްނަރުން