ފިލާވަޅުތައް

1. ކޯހުގެ ބައިތައް
00:39
2. ތިޔަ ފަރާތުގެ ހިޔާލަކީ ކޮބާ؟
06:00
3. މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ މުހިންމުކަން
00:33
4. މުޢާމަލާތްކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ބަހައްޓަންވީ ކަންކަން
01:54
5. ކުއިޒް
00:00
6. ޚިޔާލު ތަފާތުވުމަކީ ކޮންކަހަލަކަމެއް؟
00:55
7. ތިރީގައިވާ ފޮޓޯއަށް ބަލާލަމާ. ތިޔަފަރާތަށް ހީވާގޮތުގައި ފޮޓޯގައި ލިޔެފައިއެވަނީ ކޮން ނަމްބަރެއް؟
00:00
8. ޚިޔާލު ތަފާތުވުމަކީ މައްސަލައެއްބާ؟
00:40
9. ކޮންފްލިކްޓް ރިސޮލިއުޝަން ނުވަތަ ޚިޔާލު ތަފާތުވުން ހައްލުކުރުމަކީ ކޮބާ؟
01:40
10. މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތައް
00:43
11. ފަހު ކުއިޒް
00:00

ކޯހުގެ ޕާރޓްނަރުން