ފިލާވަޅުތައް

1. ކޯހުގެ ބައިތައް
02:25
2. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު – ލާމަރުކަޒުކުރުމަކީ ކޮބާ؟
01:39
3. ފެޑަރަލް އަދި ޔުނިޓަރީ ދައުލަތް
01:59
4. ލާމަރުކަޒު ކުރެވޭ ގޮތްތައް
01:56
5. ލާމަރުކަޒުކުރެވޭ ދަރަޖަތައް
01:52
6. ލާމަރުކަޒުކުރުމުގެ ތިއަރީތައް
01:51
7. ސޫފްލޭ ތިއަރީ އޮފް ޑީސެންޓްރަލައިޒޭޝަން
01:11
8. ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ފައިދާ އާއި ގޮންޖެހުން
01:12
9. ފުރަތަމަ ކުއިޒް
15:00
10. ރާއްޖޭގެ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ނިޒާމް (2019 ވަނަ އަހަރު ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 8 ވަނަ އިސްލާހުގެ ކުރިން އޮތް ގޮތް)
04:25
11. ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ރާއްޖެ ކުރި ދަތުރު
03:58
12. ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ވެރިކަން ހިންގަން ފެށުން
01:23
13. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 8 ވަނަ އިސްލާހު
03:15
14. ދެވަނަ ކުއިޒް
15:00
15. ކައުންސިލަރުންނަކީ ކޮބާ؟
01:37
16. ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރާއި ޒިންމާތައް
02:20
17. ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ބައެއް މަސްއޫލިއްޔަތު
02:22
18. ކައުންސިލަކުން މާލީ ފުދުންތެރިކަން ހޯދިދާނެ ގޮތްތައް
01:31
19. ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރުން
01:12
20. ކައުންސިލަށް ކުރިމަތީލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް
01:39
21. ކައުންސިލްގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވުން
00:52
22. އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަކީ ކޮބާ؟
02:28
23. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
02:15
24. އެންމެ ފަހު ކުއިޒް
20:00

ކޯހުގެ ޕާރޓްނަރުން