ފިލާވަޅުތައް

1. ގެމެން ޕޯޓަލް ތަޢާރަފް
02:05
2. ގެމެން ޕޯޓަލްއަށް އެކްސެސް ވާނެ ގޮތް
39:39
3. މަރުވާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ރިކޯޑު ކުރުން ނުވަތަ އަރުޝީފްކުރުން
24:51
4. ކޮންކްލޫޝަން
00:39