ފައިނޭންސް އެންޑް ޕްރޮކިއުމަންޓް

މި ކޯހަކީ ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުކުރުމާއި، ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމް އަދި ކައުންސިލްތަކުގެ ފައިސާ އާއި މުދާ ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކޯހެކެވެ. މި ކޯހުގައި ހިމެނޭނީ:
  1. ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް
  2. ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމް
  3. ކައުންސިލްގެ މާލީ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން
ބައިވެރިވެލައްވާ

ފިލާވަޅުތައް

1. ކައުންސިލް ބަޖެޓްގެ ތަޢާރަފް އަދި ބަޖެޓް ބަހާލެވޭ ބައިތައް
07:21
2. ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން
06:43
3. ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް އެޕްރޫވްކުރުން
05:45
4. ކައުންސިލް ބަޖެޓްގެ އިތުރުކުރުންތައް ރެކޯޑްކުރުން އަދި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް
07:15
5. ކައުންސިލްގެ މާލީ ކަންކަން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން - ތަޢާރަފް
02:14
6. ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ މިންގަނޑު
05:03
7. ފައިސާ ހޯދުމާއި ފައިސާ ބެލެހެއްޓުން
05:17
8. ލިބޭ ފައިސާ ބަލައިގަތުމާއި ރަސީދު ދިނުން
03:50
9. ލިބޭ ފައިސާގެ ދުވަހުފޮތް ތައްޔާރުކުރުން
02:37
10. އެޑްވާންސް ކޭޝް ރިކުއެސްޓް
08:44
11. ފައިސާ ޚަރަދުކުރުން
06:12
12. ވައުޗަރ ތައްޔާރުކުރުމާއި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުން
04:53
13. އިންވެންޓްރީ
04:22
14. ހިސާބުތަކުގެ ރިކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުން
02:21
15. ދައުލަތުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ނިޒާމްގެ ތަޢާރަފް
01:38
16. ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މިންގަނޑުތައް
04:12
17. ރެސްޓްރިކްޓެޑް ޓެންޑަރިންގ
01:25
18. ުުޝޮޕިންގ އުޞޫލުން ތަކެތި ހޯދުން
01:37
19. ސިންގަލް ސޯސް ޕްރޮކިއުމަންޓް
05:02
20. އާންމުކޮށް ހުޅުވާނުލާ ބީލަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން
02:58
21. ބީލަަމަށް ހުޅުވާލުން
03:46
22. ބީލަމުގެ ކަންތައް ކުރިޔިަށް ގެންދިޔުން
01:52
23. ބިޑް ސެކިއުރިޓީ އާއި ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީ
01:46
24. ބީލަން ބަލައިގަތުމާއި ބީލަން ހުޅުވުން
02:37
25. އެންމެ ރަނގަޅު ޓެންޑަރ ހޮވުން
01:40
26. ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކުރުން
02:26
27. އެގްރިމެންޓަށް ބަދަލުގެނައުން
01:47
28. އެޑްވާންސް ފައިސާ އަދި ރިޓެންޝަން
02:31
29. ނިމޭ މަސައްކަތުގެ އަގު ދިނުން
03:01

ކޯހުގެ ޕާރޓްނަރުން