ފިލާވަޅުތައް

1. ޕްލޭން ކުރުމަކީ ކޮބާ؟
03:10
2. ހަރުފަތް 1 - ތައްޔާރުވުން
04:01
3. ކުއިޒް 1
00:00
4. ހަރުފަތް 2 - ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުން
07:14
5. ހަރުފަތް 3 - ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތައް ދެނެގަތުން (ނީޑް އެސެސްމަންޓް)
04:04
6. ކުއިޒް 2
00:00
7. ހަރުފަތް 4 - ދާއިރާގެ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުން (ޕްރޮބްލަމް އެނަލިސިސް)
04:05
8. ކުއިޒް 3
00:00
9. ހަރުފަތް 5 - ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާތައް ދެނެގަތުމާއި ހަރަކާތްތައް ކަނޑައެޅުން (އޮބްޖެކްޓިވެ އެނަލިސިސް)
08:04
10. ކުއިޒް 4
00:00
11. ހަރުފަތް 6 - ތަރައްގީގެ ހަރަކާތްތައް ރޭވުން (އެކްޓިވިޓީ ޕްލޭނިންގ)
01:16
12. ހަރުފަތް 6.2 - ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޓޫލްސް
14:03
13. ހަރުފަތް 7 - ތަރައްޤީގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުން (އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން)
01:35
14. ހަރުފަތް 8 - މޮނިޓަރކުރުމާއި އިވެލުއޭޝަން ހެދުން
02:50
15. ކުއިޒް 5
00:00
16. ފައިނެންޝަލް ޕްލޭން
11:24
17. ފާއިތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ އާމްދަނީ އާއި ޙަރަދުތައް
09:12
18. ކުއިޒް 6
00:00

ކޯހުގެ ޕާރޓްނަރުން