ފިލާވަޅުތައް

1. ކޯހުގެ ބައިތައް
00:33
2. ސުވާލު
00:00
3. ކަންކަން ނިންމުމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނުން މުހިއްމުކަން.
03:47
4. ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން – އަދުގެ ޙާލަތު
02:54
5. ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ ކުރާ ތަފާތުކުރުންތަކާއި އަނިޔާ އާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުން ދެނެގަތުން
03:31
6. އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ފުރައްސާރަކުރުން ހުއްޓުވާނީ ކިހިނެތް؟
03:58
7. އަންނަނިވި ހާލަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ތިފަރާތުން ދެކެނީ ކިހިނެތް؟ ކޭސް ސްޓަޑީ 1
00:00
8. އަންނަނިވި ހާލަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން ތިފަރާތުން ދެކެނީ ކިހިނެތް؟ ކޭސް ސްޓަޑީ 2
00:00

ކޯހުގެ ޕާރޓްނަރުން